Privacyverklaring

Het bedrijf Shabapp (hierna te noemen “Shabapp”) is gevestigd in Amsterdam. Shabapp is naast de (moskee) organisatie, waar u zich voor aanmeldt via de mobiele app dienst genaamd “Shabapp Mobile App”, medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Shabapp werkt samen met de (moskee) organisatie, waar u zich voor gaat aanmelden of inmiddels aangemeld heeft, door software- en mobiele applicatie diensten te leveren ten gunste van de (moskee-)organisatiedoelen die niet-commercieel van aard zijn.

1. Contactgegevens
Website: https://shabapp.nl
Email: avg@shabapp.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Enerzijds verwerkt Shabapp uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons én aan de (moskee) organisatie verstrekt. Anderzijds verwerkt Shabapp uw persoonsgegevens doordat de (moskee) organisatie al voorheen uw gegevens in hun systemen heeft dat gekoppeld is aan de Shabapp Mobile App. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (ten behoeve van personalisatie)
– Geslacht (ten behoeve van personalisatie)
– Geboortedatum (ten behoeve van 16 jaar of ouder check)
– E-mailadres (ten behoeve van app account creatie)
– Betalingdata (data ten behoeve van correct verwerken van betalingen zoals contributies en donaties)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of mobiele app dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker of bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@shabapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shabapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– U te kunnen emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (denk aan app account verificatie of wachtwoord-vergeten functionaliteit)
– U te kunnen emailen ten behoeve van het herinneren van een eventuele achterstand omtrent vrijwillige contributie/bijdrage betalingen
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een app account aan te maken

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Shabapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shabapp) tussen zit. Shabapp gebruikt het volgende computerprogramma dat gekoppeld is aan de Shabapp Mobile App: ‘Shabapp Moskeeportaal’ (hierna te noemen “Moskeeportaal”).
Het Moskeeportaal wordt gebruikt als softwaresysteem waarbij de (moskee) organisatie administratie- en ledenbeheer kan verwerken alsook het aanbieden van een nieuws- en inzamelingsplatform ten behoeve van niet-commerciële doeleinden.

Vanuit het Moskeeportaal kunnen de organisaties (moskeeën) hun leden via de Shabapp Mobile App informeren over diverse zaken (zoals contributie) en uitnodigen voor nieuwsevenementen en inzamelingsprojecten.

Na het aanmaken van een Shabapp Mobile App account en het betalen van contributie en/of donatie via de mobiele app, worden je gegevens (vermeld in punt 2 hierboven) doorgevoerd en verwerkt in het Moskeeportaal van de desbetreffende/geselecteerde (moskee)organisatie én wordt er een lidnummer/id aan jou toegewezen. 

Als Shabapp app account gebruiker ben je er van bewust en ga je ermee akkoord dat de gegevens vermeld in punt 2 gedeeld worden met de (moskee)organisatie, ten behoeven van het aansluiten/lid worden van de (moskee)organisatie zodra je in de app ervoor kiest om menu item “MijnBijdrage” of “MijnShart” te activeren door het betalen van de eerste contributiemaand via de app, en dat de (moskee)organisatie ook een gegevensverwerker is. Jouw gegevens (vermeld in punt 2) worden dan namelijk in het ledenadministratie van de (moskee)organisatie (in het Moskeeportaal) gedeeld ten behoeve van lidregistratie-, administratie en verwerken van betalingen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Shabapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren strekt tot drie (3) maanden nadat u expliciet schriftelijk (per email) aangevraagd heeft om je uit te schrijven. Aanvraag tot uitschrijving voor de mobiele app account kan schriftelijk via email (naar avg@shabapp.nl). Hierbij geldt dat het emailadres van de afzender expliciet overeen moet komen met het doorgegeven emailadres waar de aanvraag van uitschrijving over gaat. Uitschrijving voor de mobiele app account kan ook via de in-app functie “Account verwijderen”. Als u via de in-app functie “Account verwijderen” gebruik maakt dan worden uw app account gegevens per direct verwijdert. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Emailadres
– Betalingdata (data ten behoeve van correct verwerken van betalingen zoals contributies en donaties)

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Shabapp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Shabapp verstrekt als uitgangspositie geen persoonsgegevens aan derden, mits het uitsluitend en alleen noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u .

Shabapp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Zodra u zich registreert en een mobiele app account maakt via de Shabapp app voor een (moskee)organisatie, dan worden (deels) uw persoonsgegevens naar de desbetreffende (moskee)organisatie gestuurd nadat u via de app een succesvolle financiële transactie heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld door het betalen van een contributie/bijdrage maand of het doen van een (vrije) donatie. De (moskee) organisatie is vanaf dat moment ook een gegevensverwerker. U moet hen dus ook inlichten zodra u ook bij hen (volledig) wilt uitschrijven, data inzien en/of data wilt wijzigen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shabapp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Uw Shabapp mobiele app account kunt u automatisch en per direct laten verwijderen via de in-app functie “Account verwijderen”. U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres avg@shabapp.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige persoon is gedaan, dient u het verzoek in te dienen vanuit het desbetreffende e-mailadres én kunnen wij u in sommige gevallen vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dat geval in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om het zodanig onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes (6) weken, op uw verzoek. De (moskee) organisatie is ook een gegevensverwerker en moet dus ook ingelicht worden zodra u ook bij hen wilt uitschrijven, data inzien en/of data wilt wijzigen. U hoort de (moskee) organisatie te vragen over hoe of in welke vorm u hen kan inlichten voor uitschrijving, wijziging en/of inzien van uw persoonsgegevens.
Uw Shabapp mobiele app account kunt u ook automatisch en per direct laten verwijderen via de in-app functie “Account verwijderen”. Deze is duidelijk en goed zichtbaar gemaakt in de mobiele app.

Shabapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Shabapp heeft de bescherming van uw gegevens zeer hoog in het vaandel en neemt zowel technisch als functioneel passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg@shabapp.nl en vertel ons beknopt hoe u tot dergelijk inzicht bent gekomen.