Voorwaarden voor de Shabapp Mobile App

Artikel 1. Definities
De betekenis van veel voorkomende termen wordt hieronder uitgelegd. Deze termen zijn te herkennen doordat ze in de tekst van de Voorwaarden consequent met een hoofdletter geschreven worden.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor de Shabapp Mobile App.
Opdrachtgever: Een Moskee.
Moskee: een stichting of vereniging dat als organisatie ruimte en diensten beschikbaar stelt die ten doel hebben een gebedsruimte en islamitische activiteiten te faciliteren voor lokale/regionale Moslims.
App: Een applicatie die u kunt gebruiken op een Apparaat.
Apparaat/Apparaten: Een mobiele telefoon dat geschikt is om via internet apps te downloaden en voldoet aan de technische eisen die Shabapp stelt om gebruik te kunnen maken van Shabapp Mobile App.
Shabapp: Kvk geregistreerde onderneming Shabapp.
Gebruiker: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Shabapp.
Shabapp Mobile App: Een dienst waardoor Gebruiker via een Apparaat communicatiestromen van een Moskee kan ontvangen en betalingen verrichten (bijvoorbeeld: mededelingen inzien en contributiebetalingen verrichten).
Overeenkomst: Het tussen Shabapp en de Gebruiker gesloten contract aangaande de Shabapp Mobile App waar de Voorwaarden onderdeel van uitmaken.
Wachtwoord: Een persoonlijke toegangscode die u geheimhoudt en die u gebruikt om in te loggen op uw account in Shabapp Mobiel App.
Betaalprovider: Een bedrijf die online betaaloplossingen via hun eigen platform aanbiedt zoals iDEAL, creditcards, incassoā€™s en overschrijvingen.

Artikel 2. De voorwaarden
Naast deze Voorwaarden zijn ook de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Shabapp backend-applicatie, die al dan niet toegankelijk zijn via Shabapp Mobiel App, van toepassing. Mochten de hier boven genoemde voorwaarden in tegenspraak zijn met deze Voorwaarden, dan geldt hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald voor de Gebruiker die gebruikt maakt van de Shabapp Mobile App.
Alle voorwaarden die van toepassing zijn, zijn na te lezen op www.shabapp.nl.

Artikel 3. Technische eisen
3.1 Shabapp Mobile App is alleen mogelijk met een Apparaat waarvoor een App beschikbaar is in de officiƫle AppStore (voor iOS apparaten) of PlayStore (voor Android apparaten) van het Apparaat. Voor iOs apparaten wordt gevraagd gebruik te maken van minimaal het besturingsysteem iOs 12 en hoger en voor Android apparaten minimaal Android 7.0 en hoger. Het Apparaat moet toegang hebben tot internet om gebruik te kunnen maken van Shabapp Mobile App.
3.2 Shabapp stelt bepaalde eisen aan het besturingssysteem van het Apparaat. Deze eisen staan vermeld op www.shabapp.nl. Wanneer het Apparaat niet aan de genoemde eisen voldoet, kan Shabapp niet garanderen dat Shabapp Mobile App volledig of correct functioneert.
3.3 Er verschijnen van tijd tot tijd nieuwe versies van de App. Wanneer er een nieuwe versie beschikbaar komt, wordt u daar door Shabapp over geĆÆnformeerd (bijvoorbeeld via e-mail). U dient altijd de meest recente versie van de App te installeren en te gebruiken.

Artikel 4. Shabapp Mobile App
4.1 De functionaliteiten die toegankelijk zijn via Shabapp Mobile App staan vermeld op www.shabapp.nl.
4.2 Shabapp Mobile App is, wanneer het gebruikt wordt om berichten te delen vanuit een aan Shabapp aangesloten Moskee, een App die gefaciliteerd wordt door de Moskee (via Shabapp) die u de mogelijkheid geeft om voor de desbetreffende Moskee hier gebruik van te maken.
4.3 Het gebruik van de Shabapp Mobile App kan uitsluitend gebruikt worden als de gebruiker geregistreerd staat bij, of uitgenodigd is, door een Moskee die daar daadwerkelijk een Overeenkomst met Shabapp (en eventueel een bijbehorende licentie voor) heeft afgesloten. Mocht de desbetreffende Moskee het contract met Shabapp niet verlengen, of voldoet het niet aan zijn betalingsverplichting, dan behoudt Shabapp toch het recht voor om de gebruiker te verwijderen/deactiveren.

Artikel 5. Registratie en Wachtwoord
5.1 Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van Shabapp Mobile App moet de Gebruiker de App vanuit de officiƫle Appstore (voor iOS apparaten) of PlayStore (voor Android apparaten) downloaden naar het Apparaat. Vervolgens doorloopt de Gebruiker het registratie- of inlogproces zoals dat door de App wordt aangegeven.
5.2 Indien de Gebruiker vanaf meerdere Apparaten gebruik wil maken van Shabapp Mobile App, dient hij voor ieder Apparaat het proces te doorlopen zoals bedoeld in artikel 5.1.
5.3 Tijdens het registratieproces moet de Gebruiker zijn eigen, unieke Wachtwoord aanmaken. Dit Wachtwoord dient voor derden niet toegankelijk en moeilijk te raden te zijn. Gebruik dus bijvoorbeeld niet de cijfers van uw geboortejaar of uw huisnummer.

Artikel 6. Beƫindigen Overeenkomst
6.1 De Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment beƫindigen. Wanneer de Gebruiker de Overeenkomst beƫindigt, geldt de beƫindiging voor alle Apparaten.
6.2 De Gebruiker beƫindigt de Overeenkomst door:
ā€“ de App van zijn Apparaat of Apparaten te verwijderen;
ā€“ schriftelijk bij de geregistreerde Moskee(Ć«n) aangeven dat de Overeenkomst beĆ«indigt wenst te worden per gespecificeerde datum.
6.3 Wanneer de Gebruiker de Overeenkomst heeft beƫindigd kan hij slechts weer toegang krijgen tot Shabapp Mobile App als hij opnieuw het registratieproces zoals beschreven in artikel 5 doorloopt.
6.4 Shabapp en de Moskee kan de Overeenkomst met Gebruiker onmiddellijk opschorten of beƫindigen als ƩƩn van hen dit in het kader van de veiligheid noodzakelijk vindt, bij (een vermoeden van) misbruik of om bedrijfseconomische redenen.

Artikel 7. Veiligheid
7.1 De Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Wij adviseren de Gebruiker het Wachtwoord niet ergens op te schrijven of het aan anderen bekend te maken. De Gebruiker dient alert te zijn op dat niemand meeleest wanneer het Wachtwoord op het Apparaat wordt ingetoetst.
7.2 De Gebruiker moet Shabapp Mobile App direct deactiveren (of dit bij de Moskee aan te vragen) zoals beschreven in artikel 6 indien hij vermoedt dat er een veiligheidsrisico is. Er is in ieder geval een veiligheidsrisico:
ā€“ wanneer de Gebruiker weet of vermoedt dat een ander zijn Wachtwoord kent of heeft gebruikt;
ā€“ wanneer er opdrachten zijn gegeven door een ander dan de gebruiker of een gemachtigde;
ā€“ wanneer het Apparaat is gestolen of de Gebruiker het Apparaat verloren heeft.
Daarnaast dient de Gebruiker de Moskee direct te informeren over het veiligheidsrisico en eventuele instructies van de Moskee en Shabapp op te volgen.
7.3 De Gebruiker dient het Apparaat nooit onbeheerd achter te laten. Het Apparaat dient beveiligd te zijn tegen gebruik door onbevoegden door middel van een Wachtwoord of een andere vergrendeling methode.
7.4 De Gebruiker dient de App via de officiĆ«le Appstore van het Apparaat te downloaden. Ook de besturingssystemen van het Apparaat en andere software die op het Apparaat wordt geĆÆnstalleerd moet de Gebruiker op legale wijze hebben verkregen.
7.5 Shabapp raadt af om via een open WiFi-netwerk gebruik te maken van Shabapp Mobile App. Een open WiFi-netwerk is niet altijd goed beveiligd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade indien hij de bepalingen van de Voorwaarden, de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2 en/of de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.Shabapp.nl niet naleeft.
8.2 Shabapp is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een storing van Shabapp Mobile App. Evenmin is Shabapp aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door Shabapp Mobile App of het gebruik daarvan.
8.3 Shabapp is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het opschorten of beƫindigen van de Overeenkomst op basis van artikel 6.4.

Artikel 9. Kosten
9.1 Shabapp brengt geen kosten in rekening voor het gebruiken van de App aan de Gebruiker. Kosten worden in rekening gebracht door Opdrachtgever die de App beschikbaar heeft gesteld voor Gebruiker of heeft uitgenodigd tot gebruik van de App. Deze kosten zijn besloten en overeengekomen in de Overeenkomst tussen de Moskee en Shabapp alsook in aparte Overeenkomsten tussen de Betaalprovider, de Moskee en Shabapp.
9.2 Kosten voor internet en het gebruik van uw Apparaat zijn voor rekening van de Gebruiker.
9.3 Kosten die de Gebruiker verschuldigd is voor een bepaald product, dienst of functionaliteit blijven op dezelfde manier verschuldigd als wanneer de Gebruiker op een andere manier van het betreffende product, dienst of de functionaliteit gebruik zou maken.

Artikel 10. Wijzigingen
10.1 Als er zaken wijzigen in de Voorwaarden zal Shabapp de Gebruiker, uiterlijk twee maanden voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte stellen van de nieuwe Voorwaarden.
10.2 Indien de Gebruiker na de ingangsdatum van de nieuwe Voorwaarden gebruik blijft maken van de App, stemt de Gebruiker in met de nieuwe Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden moet hij de Overeenkomst beƫindigen zoals beschreven in artikel 6.
10.3 Shabapp mag Shabapp Mobile App uitbreiden, beperken en anderszins wijzigen. De actuele functionaliteiten van Shabapp Mobile App zijn te vinden op www.shabapp.nl.

Artikel 11. Communicatie
Zaken waarover Shabapp de Gebruiker informeert kunnen aan de Gebruiker worden gecommuniceerd via de App, de website of e-mail. Het is steeds ter vrije keuze van Shabapp van welke van de voorgenoemde communicatiemiddelen zij gebruikmaakt.

Artikel 12. Citeertitel
Deze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Shabapp Mobile App.
Heeft u vragen over deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Shabapp via info@shabapp.nl.