Algemene bedrijfsvoorwaarden Shabapp

 

Artikel 1. Definities

1.1. Shabapp: Bedrijf “Shabapp” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 74984608 en de leverancier van de Dienst. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Shabapp de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.

1.3. Dienst: Shabapp stelt en houdt via Programmaturen voor Klant een online- en mobiele platform beschikbaar waarmee gebruikers in staat gesteld kan worden om administratie-, informatie-, en communicatiebeheer tot stand te brengen.

1.4. Content: de informatie (teksten, afbeeldingen, video’s en ander media) die door Klant wordt geüpload via de Dienst. 

1.5. Overeenkomst: De overeenkomst (ook wel “Overeenkomst Shabapp SAAS-dienstverlening" getituleerd) voor gebruik van de Dienst van Shabapp door Klant. 

1.6. Gebruiker: een natuurlijk persoon die namens en ten behoeve van Klant gebruikmaakt van de Dienst en middels een gebruikersnaam en wachtwoord hiertoe toegang heeft. 

1.7. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 

1.8. Programmatuur / Programmaturen: de applicaties van Shabapp die worden aangeboden om het gebruik van de Dienst mogelijk te maken. 

1.9. Website: “www.shabapp.nl”. 

1.10. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

1.11. AVG: wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 2. Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Shabapp zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk   uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Klant gaat de Overeenkomst met Shabapp aan door akkoord te gaan met de offerte. 

2.3. Shabapp heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klanten te weigeren.

2.4. Shabapp is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

2.5. Voor de uitvoering van de Overeenkomst en het functioneren van de Dienst dient klant in het bezit te zijn van de nodige apparatuur dat voldoet aan de minimumeisen. 


Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (tenzij deze expliciet als inclusief zijn aangeduid) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Alle prijzen op de Website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3. Shabapp behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt door Shabapp. Een Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen. 


Artikel 4. Toegang en updates

4.1. Shabapp zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst via de Programmatuur verlenen. Hiertoe zal Shabapp aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de Dienst door Klant kan worden gebruikt en geconfigureerd. 

4.2. Toegang tot de Dienst kan alleen plaatsvinden indien Klant de Programmatuur op een juiste wijze en volgens de aanwijzingen heeft geïnstalleerd op daarvoor geschikte apparatuur. 

4.3. Klant is verantwoordelijk voor het selecteren en gebruik van goed functionerende apparatuur. Klant is tevens verantwoordelijk voor het in stand houden van een naar behoren werkende internetverbinding van de apparatuur. Alle kosten voor de aanschaf en het goed laten functioneren van die apparatuur, alsmede de kosten voor het laten ontstaan en in stand houden van de internetverbinding komen voor eigen rekening en risico van de Klant. 

4.4. Klant moet de door Shabapp aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Shabapp is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient Shabapp op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Shabapp heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen. 


Artikel 5. Gebruikersvoorwaarden van de Dienst

5.1. Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Shabapp heeft geen kennis van deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Shabapp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart Shabapp voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is. 

5.2. Mocht Shabapp kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Shabapp direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Shabapp behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Shabapp. In geen geval zal Shabapp aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

5.3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is Shabapp gerechtigd de persoonsgegevens van Klant aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen. 

5.4. Klant stelt Shabapp steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Shabapp van belang zijn. Voorgenoemde gegevens kunnen via de Dienst worden doorgevoerd. 

5.5. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Shabapp mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst. 

5.6. Het is Klant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming meer gebruikers toegang te verschaffen tot de Dienst dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst. 

5.7. Klant mag niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan fungeren. 

5.8. Indien naar het oordeel van Shabapp een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Shabapp of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is Shabapp gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

5.9. Klant is volledig verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het handelen van de Gebruikers ten opzichte van de Dienst.

5.10. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Shabapp zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Shabapp tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Dienst is gehouden. 


Artikel 6. Onderhoud

6.1. Shabapp behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Shabapp. Shabapp zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Shabapp zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn. 

6.2. Shabapp heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Shabapp Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Shabapp is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst. 

6.3. Shabapp heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden. 

6.4. De koppelingen die Shabapp met andere dienstverleners maakt, dienen te worden gezien als extra service. Shabapp kan door Klant niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.


Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst en support

7.1. Shabapp zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de Dienst te realiseren. De te leveren inspanningen door Shabapp staan beschreven in de Overeenkomst. In geval van strijdigheden tussen de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden. 

7.2. Shabapp zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 

7.3. Shabapp zal Klant telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail. Shabapp zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Shabapp kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst.


Artikel 8. Garantie 

8.1. Klant stemt er mee in dat dat de Programmatuur en de Dienst slechts de functionaliteiten bezit die bij aanvang van het gebruik van de Programmatuur en de Dienst bestaan. Shabapp garandeert niet dat de Programmatuur, de Dienst of via de Dienst verkregen informatie ten alle tijden beschikbaar is en/of gebruikt kan worden. Het slecht functioneren van de Programmatuur en de Dienst kunnen het resultaat zijn van technische mankementen in de apparatuur, onjuiste/verkeerde handelingen in gebruik van de Dienst door Klant, slecht- of geen internetverbinding of virussen en/of andere fouten. 

8.2. Shabapp geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en het functioneren van de Dienst buiten de garantie en afspraken dat schriftelijk overeengekomen is met Klant.

8.3. Voor het goed functioneren is de Dienst afhankelijk van zaken, rechten en diensten van derde partijen waaronder begrepen maar niet beperkt tot software en hardware van de Programmatuur en de dataverbinding van de Klant. Beperkingen of blokkeringen in de functionaliteiten van zaken, rechten en diensten van derde partijen zoals hierboven bedoeld vallen buiten de macht van Shabapp. 

8.4. Voor eventuele herstelinstallaties en/of herstelconfiguraties dient Klant zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Klant.


Artikel 9. Betaling

9.1. De vergoeding van de door Shabapp te leveren Dienst wordt in een offerte aan Klant kenbaar gemaakt.

9.2. Klant gaat akkoord met eventuele elektronische facturatie door Shabapp. 

9.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso zal Klant Shabapp machtigen om de verschuldigde bedragen van de Klant zijn rekening af te schrijven. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. Shabapp is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen. 

9.4. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en/of indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

9.6. In bovenstaande gevallen heeft Shabapp voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Shabapp vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een verzamelfactuur niet volledig wordt betaald, is Shabapp gerechtigd de Diensten op te schorten (de toegang te blokkeren).


Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, berusten uitsluitend bij Shabapp of diens licentiegevers. Klant verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

10.2.  Het is Shabapp toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Shabapp door middel van technische bescherming de programmatuur van Shabapp heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Shabapp voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Shabapp van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Shabapp, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW), gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekering van Shabapp uitkeert. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief BTW).

11.2. De totale aansprakelijkheid van Shabapp voor schade door lichamelijk letsel, overlijden of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

11.3. Aansprakelijkheid van Shabapp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, het onjuist omzetten van documenten is uitgesloten. 

11.4. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen rust op Shabapp geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11 lid 1 tot en met 11 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Shabapp. 

11.5. De aansprakelijkheid van Shabapp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Shabapp onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Shabapp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Shabapp in staat is adequaat te reageren. 

11.6. Shabapp is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 12 voor overmacht). 

11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Shabapp meldt. 

11.8. Klant vrijwaart Shabapp voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst. 


Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, (d)dos- aanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Shabapp door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Shabapp kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 13. Duur en beïndiging

13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals genoemd in de offerte. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur, tenzij uit de offerte een afwijkende termijn voortkomt. 

13.2. De Overeenkomst kan door een Partij schriftelijk dan wel per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door Klant is pas definitief als deze door Shabapp per e-mail is bevestigd. Op verzoek van Klant kan de Content worden verwijderd en/of overgedragen.  

13.3. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is. 

13.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: openstaande vorderingen / betalingen en aansprakelijkheid.


Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1. Indien Klant persoonsgegevens invoert, vallen zowel Klant als Shabapp onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van deze verordening Klant de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ vormt en Shabapp de ‘verwerker’. 

14.2. Op grond van de AVG dienen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de Overeenkomst duidelijk te maken zich te confirmeren aan het nakomen van ieders wettelijke plichten gespecificeerd in de verordening. 

14.3. Shabapp zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van Shabapp bevinden. 

14.4. Shabapp staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Shabapp, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant. 

14.5. Klant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van Shabapp. 

14.6. Indien Klant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van Shabapp dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Shabapp daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten die Shabapp maakt voor de werkzaamheden daarvoor kunnen eventueel afzonderlijk aan Klant worden gefactureerd.


Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

15.1. Shabapp behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

15.3. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 


Artikel 16. Slotbepaling

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Verandering in management of rechtsvorm van Shabapp hebben geen invloed op de Overeenkomst. 

16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. 

16.4. De door Shabapp ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Shabapp, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant 

16.5. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.